Партнери проекту

Основні партнери проекту «Збереження, оптимізація й управління запасами вуглецю та біологічним різноманіттям у Чорнобильській зоні відчуження»:

 • Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП)
 • Глобальний екологічний фонд
 • Міністерство екології та природних ресурсів України
 • Державне агентство України з управління зоною відчуження

Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП)

Програма ООН з навколишнього середовища (ООН-Довкілля, ЮНЕП) – провідна всесвітня природоохоронна організація, яка визначає глобальний екологічний порядок денний, сприяє узгодженій реалізації екологічного компоненту сталого розвитку в рамках системи ООН і є авторитетним захисником інтересів навколишнього середовища в світі.

Місія Програми – подавати приклад, вести за собою і заохочувати налагодження партнерських відносин заради охорони навколишнього середовища за допомогою стимулювання, інформування та розширення можливостей країн і народів з метою підвищення якості їх життя без шкоди для майбутніх поколінь.

Діяльність Програми розділено на сім тематичних категорій:

 • зміна клімату;
 • конфлікти й лиха;
 • експлуатація екосистем;
 • регулювання природокористування;
 • хімічні речовини й відходи;
 • ефективне використання ресурсів;
 • контроль стану навколишнього середовища.

Програма також приймає у себе секретаріати багатьох важливих багатосторонніх угод і дослідницьких органів, які об’єднують держави та екологічне співтовариство для боротьби з головними проблемами нашого часу.

Глобальний Екологічний Фонд (ГЕФ)

Глобальний Екологічний Фонд (ГЕФ) – це міжнародна організація, створена в 1991 році в ході підписання резолюції Радою виконавчих директорів Світового банку і відповідними домовленостями між Програмою розвитку ООН (ПРООН) та програмою ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), членами якої є 182 держави, міжнародні інституції, неурядові організації (НУО) і приватні компанії.  Дана організація працює заради покращення стану глобального навколишнього середовища шляхом підтримки національних ініціатив зі сталого розвитку.

У 1994 році на Саміті Землі в Ріо-де-Жанейро ГЕФ був реорганізований, вийшов з системи Світового банку та став постійною окремою установою.

ГЕФ є фінансовим механізмом, що надає гранти для країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою для проектів за темами:

 • біорізноманіття;
 • зміна клімату;
 • міжнародні води;
 • деградація земель;
 • озоновий шар;
 • стійкі органічні забруднювачі.

ГЕФ надає гранти для різних типів проектів, починаючи від кількох тисяч до кількох мільйонів доларів. Це повномасштабні проекти, середньорозмірні, програмні підходи і стимулюючі заходи.

ГЕФ виступає донором через свої виконавчі агенції для впровадження в дію проектів на території країн-реципієнтів. Таким чином, кошти перераховуються не державі, а на рахунки виконавчих агенцій ГЕФ.

Міністерство екології та природних ресурсів України

Міністрество природи України

Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінприроди України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінприроди України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні і забезпеченні реалізації державної політики у сферах:

 • охорони навколишнього природного середовища;
 • екологічної та у межах своєї компетенції біологічної, генетичної та радіаційної безпеки;
 • поводження з відходами, пестицидами і агрохімікатами;
 • раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів (надр, поверхневих та підземних вод, внутрішніх морських вод і територіального моря, атмосферного повітря, лісів, тваринного (у тому числі водних живих ресурсів, мисливських та немисливських видів тварин) і рослинного світу та природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України (природні ресурси), відтворення та охорони земель;
 • збереження, відтворення і невиснажливого використання біо- та ландшафтного різноманіття;
 • формування, збереження і використання екологічної мережі, організації, охорони та використання природно-заповідного фонду;
 • збереження озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання у межах компетенції вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та  Кіотського протоколу до неї;
 • розвитку водного господарства і меліорації земель, геологічного вивчення та раціонального використання надр;
 • здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів.

Державне агентство України з управління зоною відчуження (ДАЗВ)

ДАЗВ як центральний орган виконавчої влади заявляє про спрямованість своєї діяльності на постійне підвищення якості управління в сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, створення умов для творчого, мотивованого, прозорого та відповідального підходу при реалізації програм виробничої діяльності, міжнародної технічної допомоги, а також на викорінення проявів корупції, бездіяльності та неефективного використання бюджетних коштів.

ДАЗВ вбачає свій вклад у створення ефективної системи управління шляхом впровадження передових досягнень науки і техніки, кращої світової практики та суспільного консенсусу в Україні, створення в галузі сприятливого інвестиційного клімату (залучення іноземних інвестицій) на основі об’єктивних, зрозумілих та прогнозованих процесів, які в жодному разі не перешкоджають підприємствам відчувати та реалізовувати власну відповідальність за безпечну та ефективну роботу.

ДАЗВ підтримує створення підприємствами системи управління, побудованої на принципах професіоналізму, відповідальності за досягнення кінцевого результату, культури безпеки та проводить політику зменшення адміністративного тиску на підприємства, які дотримуються цих принципів.